ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλιματική Αλλαγή

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Το "Φαινόμενο του θερμοκηπίου" αναφέρεται στον τρόπο με το οποίο παγιδεύονται οι υπέρυθρες ακτινοβολίες από τη Γη, θερμαίνοντας την ατμόσφαιρα.

Η ηλιακή ακτινοβολία φτάνει στη Γη μέσω της ατμόσφαιρας και θερμαίνει την επιφάνεια της. Η αποθηκευμένη ενέργεια, στη συνέχεια, αποστέλλεται πίσω στο διάστημα ως υπέρυθρη ακτινοβολία. Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι λιγότερο ισχυρή από την εισερχόμενη ακτινοβολία, είναι όλο και λιγότερο σε θέση να διασχίζει το φράγμα συγκεκριμένων ατμοσφαιρικών αερίων, γνωστά ως αέρια του θερμοκηπίου.

Το σημαντικότερο αέριο θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), αλλά συναντάμε επίσης ατμό(H2O), μεθάνιο (CH4), υποξείδιο του αζώτου (N2O), χλωροφθοράνθρακες (CFC) και εξαφθοριούχο θείο (SF6).

Είναι σημαντικό να μην συγχέουμε το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου, χωρίς το οποίο η μέση θερμοκρασία της Γης θα μειωνόταν από περίπου 15 ° C στους -18 ° C, με την ταχεία αύξηση που προέρχεται από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Υπερθέρμανση του πλανήτη

Από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης υπήρξε μια απότομη αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρας, κυρίως λόγω των εκπομπών CO2 από την καύση των ορυκτών καυσίμων, αλλά και από την αποψίλωσης των τροπικών δασών. Ως αποτέλεσμα, οι μέσες θερμοκρασίες αναμένεται να αυξάνονται από 0,1 έως 0,4 ° C ανά δεκαετία κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος αιώνα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό (55-70%) αύξησης του φαινομένου του θερμοκηπίου προκαλείται από εκπομπές CO2.

Οι εκπομές CO2 αυξάνονται κατά 0,5% ετησίως και σύμφωνα με την πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα θα διπλασιαστεί μέχρι το 2100.

Ευρωπαϊκά Δάση

Tο παγκόσμιο πλαίσιο

Σε παγκόσμιο επίπεδο τα δάση είναι μια τεράστια πηγή, αντιπροσωπεύοντας 29,6% της συνολικής έκτασης της Γης.

Παρά το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά δάση, με εξαίρεση τη Ρωσία, αντιπροσωπεύουν μόλις 5% της έκτασης της, έχουν την πλέον καλύτερη διαχείριση στον κόσμο, παρέχοντας το 12% της τρέχουσας παγκόσμιας ξυλείας και το 23% της βιομηχανικής ξυλείας.

Σύμφωνα με τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού τομέα δασών, τα Ευρωπαϊκά δάση παράγουν περίπου το 25% των δασικών προϊόντων, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 30% όσων αφορά το ξύλο, το χαρτί και το χαρτόνι. Παρά την αυξανόμενη ζήτηση για τους δασικούς πόρους, η ΕΕ έχει καταστεί εξαγωγέας δασικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα τα Ευρωπαϊκά Δάση μεγαλώνουν και επεκτείνονται.

Δασική Κάλυψη της Ευρώπης

Η Ευρώπη έχει πάνω από 1 000 εκατομμύρια εκτάρια δάσους εξαπλωμένα σε πάνω από 44 χώρες, που ισοδυναμεί με 1,4 εκτάρια (επιφάνεια μεγαλύτερη από 2 γήπεδα ποδοσφαίρου) ανά κάτοικο.

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσική Ομοσπονδία αντιπροσωπεύει άνω του 80% των δασών της Ευρώπης, οι μέσοι όροι της δασοκάλυψης για τις χώρες της ΕΕ είναι 47% ανά χώρα, συνολικά 193 εκατομμύρια εκτάρια δάσους.

Ανάπτυξη των δασών της Ευρώπης

Τα δάση της Ευρώπης επεκτείνονται με ετήσιο καθαρό ποσοστό 661.000 εκταρίων.

Η ετήσια καθαρή αύξηση των δασών της ΕΕ των 27 εκτιμάται σε 760 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Στην πράξη, μόλις πάνω από το 64% του ετήσια καθαρή αύξηση υλοτομείται. Οι πρόσφατες πολιτικές αποφάσεις, ιδίως σε σχέση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οδήγησαν σε αυξημένη ζήτηση για δασική βιομάζα και δημιούργησαν επιπλέον ανταγωνισμό στους παραδοσιακούς χρήστες του ξύλου, και ως εκ τουτου απαιτείται αυξημένη κινητοποίηση.

Καταπολέμηση Κλιματικής Αλλαγής

Υπάρχουν δύο τρόποι να μειώσουμε το CO2 στην ατμόσφαιρα:

  • Μείωση των εκπομπών
  • Αφαίρεση και αποθήκευσή του CO2 - τη μείωση των "πηγών άνθρακα" και την αύξηση των "λεκανών άνθρακα".

Το ξύλο έχει την μοναδική ικανότητα να κάνουμε και τα δύο.

Ο Κύκλος του Ξύλου

Η ενότητα ενημερώνεται. Στην ενότητα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Ο κύκλος του άνθρακα σε ξύλινα προϊόντα
  • Επαναχρησιμοποίηση του ξύλου
  • Ανακύκλωση
  • Ξύλο και την ανάκτηση ενέργειας

.:: Το άρθρο έχει αντιγραφεί απο το επίσημο site της εταιρείας ΑΛΦΑ ΞΥΛΕΙΑΣ Α.Ε.Ε.  (http://www.alphatimber.gr) ::.